NOWY SPRZĘT DLA OSP

W dniu 14 listopada 2018 roku w remizie OSP Lelis odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu I, Priorytetu IIIB - "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem", dla jednostek sektora finansów publicznych - jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego - polegających na nabyciu w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 

W ramach tych środków zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie:

  • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzy (AED) - szt. 1
  • Detektor wielogazowy - szt. 1,
  • Detektor napięcia - szt. 1,
  • Latarka akumulatorowa - szt. 1,
  • Bosak dielektryczny - szt. 1,

o łącznej wartości  12 218,00 zł.


dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim:

  • Bosak dielektryczny - szt. 1,
  • Sprzęt do oznakowywania terenu akcji - szt. 1,
  • Latarka akumulatorowa - szt. 1.

o łącznej wartości  3052,11 zł.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy skuteczności działania jednostek OSP, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.