OGŁOSZENIE
 Wójta Gminy Lelis
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul Szkolna 37, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej http://bip.lelis.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godzinie 12:00 w sali nr 12.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lelis na adres Urzędu Gminy Lelis, 07-402 Lelis, Lelis ul. Szkolna 37, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lelis  na adres Urzędu Gminy Lelis, 07-402 Lelis, Lelis ul. Szkolna 37 w pok. nr 6, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lelis lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lelis.