W gminie Lelis jednostkami pomocniczymi są sołectwa. Jest ich 23 tj.:

Miejscowość Sołtys Telefon str. www
1. Białobiel Tercjak Jerzy /29/ 766-41-74 -
2. Dąbrówka Duda Tadeusz /29/ 767-82-54 -
3. Długi Kąt Krystian Monika /29/ 761-17-49 -
4. Durlasy Szczepanek Stanisław /29/ 761-10-50 -
5. Gąski Deptuła Zofia /29/ 761-71-28 -
6. Gibałka Prusaczyk Franciszek /29/ 761-19-06 -
7. Gnaty Łępicki Antoni 600-129-080 -
8. Kurpiewskie Kurpiewski Wojciech 696-289-621 -
9. Lelis Pyskło Bogdan /29/ 761-10-33 -
10. Łodziska Domalewska Anna 698-582-864 -
11. Łęg Przedmiejski Bieńkowski Eugeniusz /29/ 760-41-63 -
12. Łęg Starościński Mielnicki Kazimierz /29/ 760-41-65 -
13. Łęg Starościński - Walery Czeleń Grzegorz 699-256-638 -
14. Nasiadki Marczak Jan /29/ 761-18-44 -
15. Obierwia Robert Niedzwiecki 607-084-012 -
16. Olszewka Gers Kazimierz /29/ 760-52-30 -
17. Płoszyce Kołodziejczyk Zdzisław 600-056-619 -
18. Siemnocha Budniak Łukasz 793-507-602 -
19. Szafarczyska Laskowski Jan 694-303-333 -
20. Szkwa Puławski Zygmunt 691-116-547 -
21. Szafarnia Deptuła Józef /29/ 761-62-30 -
22. Szwendrowy Most Mrozek Rajmund 661-141-353 -
23. Aleksandrowo Stepnowski Kamil 606-724-449 www.aleksandrowo.pl


Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, z inicjatywy własnej lub inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji.
Inicjatywa mieszkańców dotycząca utworzenia sołectwa wymaga poparcia, co najmniej 60% mieszkańców danej miejscowości.
Projekt granic sołectwa sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jego utworzenia.
Przebieg granic sołectwa powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne,  więzi społeczne i gospodarcze, a także czynniki historyczne, które miały wpływ na ukształtowanie się danej wspólnoty.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 4 lata.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtys) może uczestniczyć w pracach rady gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

Podkategorie

INFORMACJE - SOŁECTWA