INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie przyjmowania wniosków o pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych zjawiskiem suszy Urząd Gminy w Lelisie informuje, że  według ostatniego ,,Komunikatu odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce - rok: 2019; okres: 9 (11.VI – 10 VIII )’’ Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG–PIB) w Puławach, na terenie gminy Lelis nie występuje zagrożenie wystąpienia suszy dla wszystkich gatunków roślin. Link do raportu: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1415062/

System monitoringu suszy prowadzony przez ww. instytut opiera się na określeniu klimatycznego bilansu wodnego, czyli różnicy pomiędzy przychodami wody (w postaci opadów) a stratami w procesie parowania. Zgodnie z definicją suszy określoną w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 477) szkody spowodowane przez suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

W związku z powyższym nie ma podstaw do przyjmowania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych znajdujących się na terenie gminy Lelis.

APEL DO ROLNIKÓW

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Apel do rolników (pobierz)

INFORMACJA - AKCYZA

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.).
Wzór wniosku dostępny na stronach: www.lelis.pl (pobierz wniosek), www.minrol.gov.pl.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rusza  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Podkategorie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa