SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

10 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrówce o godz. 10:30 odbedzie się szkolenie skierowane do rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Obowiązują zapisy telefoniczne.

SZKOLENIE ROLNICY

BEZPŁATNA ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ

Bezpłatna zbiórka folii rolniczej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej

Szanowni Państwo/mieszkańcy Gminy Lelis,

Urząd Gminy w Lelisie będzie ubiegał się o przyznanie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m.in. o: siatki, sznurki do owijania bel siana i słomy, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z komunikatem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 września 2019 r. znak: WBZK-III.7160.4.23.2019.MK Wójt Gminy Lelis informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę na łąkach i pastwiskach.
Rolnicy którzy złożyli już wnioski o oszacowanie szkód w uprawach:

  • kukurydza na ziarno,
  • kukurydza na zielonkę,
  • rośliny strączkowe,
  • krzewy owocowe,

u których wystąpiły również szkody w użytkach zielonych mogą dokonać aktualizacji złożonego już wniosku poprzez uzupełnieni procentowych strat.

Rolnicy, którzy dotychczas nie składali wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym i u których wystąpiły szkody w użytkach zielonych spowodowane suszą mogą złożyć wnioski o oszacowanie tych skód.
Kompletne i dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Lelis, pokój nr 7 w godzinach urzędowania w terminie do dnia 18 września 2019 r. włącznie.

INFORMACJA - SUSZA

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na terenie Gminy Lelis, potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut  Badawczy w Puławach, informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych przez ww. niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rusza  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.