POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Łodziska

Laboratorium Pomiarowe Strefa informuje, iż zaplanowane zostały – pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Łodziska w dniach 27 - 28.05.2020 r. Pomiary pola elektromagnetycznego dotyczą pola, którego źródłem jest bazowa stacja nadawcza telefonii komórkowej umieszczona na maszcie i zostały zlecone przez właściciela instalacji: Plus.

W LELISIE POMOCY CIĄG DALSZY

Coraz szerszym strumieniem płynie pomoc do potrzebujących mieszkańców naszej Gminy. W kolejnym etapie pomocy przyszedł czas na artykuły chemiczne. W obliczu wielkiego wyzwania, przed jakim stanęliśmy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie czynnie włącza się w walkę z epidemią koronawirusa. W obecnej sytuacji uważamy, że to coś naturalnego i niezmiernie ważnego. Cała akcja została zaplanowana na kilka tygodni. Były słodycze dla naszych milusińskich, były okazałe paczki żywnościowe, więc czas na chemię. Zaangażowanie pracowników w akcję pomocową jest nieocenione. Do przekazania tej pomocy zostały przyjęte następujące kryteria dla rodzin które:

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
Obecnie na terenie gminy Lelis trwa realizacja trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku w 420 gminach w Polsce, spółki FIBEE I i FIBEE IV wybudują infrastrukturę światłowodową obejmująca swoim zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i blisko 2 tysiące jednostek oświatowych.

ZGK INFORMUJE

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o. o. informuje o nowym cenniku usług ogłoszonym dn. 30.04.2020 r. Nowy cennik usług stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie cennika usług obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis  Sp. z.o.o.

OGŁOSZENIE
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY LELIS

      Wójt Gminy Lelis informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010, z późn. zm.) gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;
oraz na podstawie art.  9u w/w ustawy  sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

        Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie rozpoczną  kontrolę nieruchomości, na podstawie stosownego upoważnienia i na żądanie właściciela nieruchomości dowodu  potwierdzającego tożsamość, od dnia 28 kwietnia 2020 r.  

KUPUJ ŚWIADOMIE - PRODUKT POLSKI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", któej celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zkupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie.