WYBORY DO RAD IZB ROLNICZYCH

Ogłoszenie w sprawie udostępnienia do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

W związku z zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r. wyborami do izb rolniczych Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w siedzibie urzędu, pokój nr 7 w godzinach urzędowania będzie wyłożony do wglądu  spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. zostanie zlikwidowana KASA w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39.

Wpłat należności z tytułu np. opłaty skarbowej można dokonywać bez opłat na konto Urzędu Gminy Lelis  Nr: 70 8923 0008 0180 0210 2018 0001  w Banku Spółdzielczym Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lelisie (adres: budynek Urzędu Gminy Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis) oraz każdej placówce w/w banku.

W przypadku należności za podatek oraz za odbiór odpadów komunalnych płatności należy dokonywać na indywidualne konta bankowe podatników które zostaną dostarczone stosownym zawiadomieniem.

Urząd Gminy Lelis informuje że od dn. 1 lipca 2019 r. zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i po w/w dacie będą obowiązywać nowe numery rachunków bankowych do płatności na rzecz Gminy Lelis.
W związku z powyższym zmienią się również numery kont bankowych mieszkańców na które są wpłacane opłaty za podatek i odbiór odpadów komunalnych.
Informujemy jednocześnie, że po 15 czerwca 2019 r. Urząd Gminy Lelis przekaże mieszkańcom indywidualne numery kont  bankowych dotyczące opłat za podatek i za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe numery rachunków bankowych zostaną przekazane mieszkańcom stosownym zawiadomieniem.

Urząd Gminy Lelis zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Lelis, aby po 18 czerwca 2019 r. nie wpłacać należności na aktualne konta bankowe do czasu otrzymania nowych rachunków bankowych.

Ogłoszenie o Wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej  28 lipca 2019 r.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w związku z wyborami do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r., Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, czytelnie wypełnioną listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia, oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

WYBORY ŁAWNIKÓW
WYBORY ŁAWNIKÓW
URZĄD GMINY W LELISIE INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 czerwca 2019 r.

     Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach na stanowisko ławnika zastosowanie mają przepisy  rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52).
    Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce  pismem Nr Adm.0120-4/19  poinformował Radę Gminy Lelis, że  Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło uchwałę  określającą liczbę ławników sądowych , którzy mają zostać wybrani  na kadencję 2020-2023:
  1. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 2 ławników do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą;
  2. do Sądu Rejonowego w Ostrołęce – 3 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin składania kart zgłoszenia  kandydatów na ławników  do dnia  30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie – pokój nr 16 do dnia 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy  Urzędu.

AGENCJA POCZTOWA W DĄBRÓWCE

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Dąbrówce.

Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję !

Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

Więcej informacji: tel. 22-557-96-63