PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelis. Dotyczy: gminy Lelis/Wnioskodawca: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.l, oraz na podstawie 27a ust.l i 2 oraz 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lelis o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelis na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelis na okres 3 lat.