prow 2014 2020

Gmina Lelis realizuje projekt pod nazwą: „Budowa Placu Wiejskiego w msc. Łęg Starościński - Walery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców oraz rozwijanie umiejętności sprawnościowych i koordynacyjnych lokalnej społeczności a także rozwój turystyki opartej na lokalnych zasobach przyrodniczych a tym samym wzrost atrakcyjności obszaru poprzez budowę ogólnodostępnego placu wiejskiego, skweru składającego się z placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz wiaty i altany z grillem w miejscowości Łęg Starościński - Walery gm. Lelis:

  1. Podwyższenie wiedzy i świadomości przyrodniczej a także kulturalnej i historycznej Kurpiów /lokalne zasoby/ poprzez poprawę dostępu do obiektu pełniącego funkcję publiczną, społeczo - kulturalną i rekreacyjną w miejscowości Łęg Starościński - Walery.
  2. Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców Łęgu Starościńskiego - Walery poprzez budowę placu wiejskiego w miejscowości Łęgu Starścińskim - Walery gm. Lelis.

Opis operacji:
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu wiejskiego w miejscowości Łęg Starościński - Walery gm. Lelis przyczyni się do podniesienia jakości i warunków życia mieszkańców oraz rozwijania umiejętności sprawnościowych i koordynacyjnych lokalnej spoełczności a także rozwoju turystyki opartej na lokalnych zasobach przyrodniczych a tym samym wzrostu atrakcyjności obszaru. Mieszkańcom Kurpiowszczyzny zostanie ułatwiony dostęp do placu wiejskiego, skweru składającego się m.in. z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, wiaty zadaszonej i altany z grillem, pełniącego funkcje społeczne, co spowoduje to nie tylko podniesienie świadomości społecznej i lokalnej mieszkańców, ale również jego integrację. Wybudowany plac wiejski stanie się także miejscem aktywizacji mieszkańców Łęgu Starościńskiego - Walery oraz okolicznych miejscowości. Wpłynie to na podniesienie świadomości społecznej mieszkańców tych terenów oraz przyczyni się do zwiększenia ich zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość o zasoby kulturalne, historyczne i przyrodnicze.

W ramach planowanej operacji przewiduje się przeprowadzić:

  • dostawę i montaż urządzeń placu zabaw /bujak sprężynowiec, karuzela, piaskownica, huśtawka, huśtawka wagowa - sprężynowa/,
  • dostawę i montaż siłowni zewnętrznej /wyciskanie siedząc, piechur, orbitek eliptyczny/,
  • dostawę i montaż stojaków na rowery, ławeczek, koszy na śmieci,
  • budowę wiaty zadaszonej i altany z grillem,
  • ułożenie chodników i alejek,
  • wykonanie trawników i nasadzeń.