• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

STADION LELIS

PRZEBUDOWA STADIONU W LELISIE - "Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów wiejskiej gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie" - projekt współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach projektu vii "tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego".
Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

UE

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 09:03

Wybory do Rad  Powiatowych  Mazowieckiej Izby Rolniczej
31  maja  2015 r.

Komisja Okręgowa  Nr 119  w  Lelisie powołana  do  przeprowadzenia wyborów  do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Ostrołęce informuje, że najpóźniej do 11 maja 2015 r.  można zgłaszać kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.  Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona  przez niego osoba.  Kandydatami mogą być  podatnicy  podatku rolnego lub  podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.
Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej jest budynek Urzędu Gminy w Lelisie pokój nr 6.   Sprawy związane z wyborami  prowadzi  Wacław  Kania -  telefon  29 7611987

 1. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby  ( podatnikom podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. )
 2. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.
 3. Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.
 4. Do zgłoszenia załącza się:
  1. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
  2. listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię   (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.
 5. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba.
 6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Wszystkie potrzebne druki  są do nabycia w siedzibie Komisji Okręgowej w Lelisie.


 
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 kwietnia 2015 10:40

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
centrum_zarzadzania_kryzysowego.png

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2015 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom I.

ALERT - POZIOM IINFORMACJA - Alert poziom I

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 10:54
 
KONKURS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 kwietnia 2015 10:31

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie
dla rolników i sołtysów

KONKURS KRUS

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS.

Termin zgłoszeń upływa 10 maja 2015 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 10:37
 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 kwietnia 2015 09:52

UWAGA * UWAGA * UWAGA

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 28 kwietnia do 11 maja 2015 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.  OGŁOSZENIE

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 11:04
 
WIEŚCI GMINNE NR 3 (60) – MAJ 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 kwietnia 2015 14:33

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 3 (60) - maj 2015 r. WIEŚCI GMINNE

 
POWOŁANIE OPERATORÓW INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OKW Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 kwietnia 2015 11:52

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2015
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 22 kwietnia  2015 r.

w sprawie powołania operatorów  informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lelis, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, ze zm.)  w związku § 6 ust.1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania   zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Powołuje się operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Lelis, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  według załącznika  do zarządzenia.

2.Operator zapewnia obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania systemu informatycznego oraz niezbędny sprzęt teleinformatyczny znajdujący się w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się urzędnikowi wyborczemu Gminy Lelis.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
/-/ Stefan Prusik

ZAŁĄCZNIKZałącznik do ZARZĄDZENIA NR 0050.24.2015

Poprawiony: czwartek, 23 kwietnia 2015 12:02
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 kwietnia 2015 11:49

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2015
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 22 kwietnia  2015r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, ze zm.)  w związku § 6 ust.3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania   zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Piotra Parzych  na koordynatora  gminnego ds. obsługi informatycznej odpowiedzialnego w szczególności za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji, jak też pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej  w gminie, w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się urzędnikowi wyborczemu Gminy Lelis.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
/-/ Stefan Prusik

Poprawiony: czwartek, 23 kwietnia 2015 12:03
 
ZMIANY W SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 kwietnia 2015 11:28

ZARZĄDZENIE  NR 0050.22.2015
WÓJTA  GMINY  LELIS
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie  zmian w  składach obwodowych komisji wyborczych

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 184 § 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze  zm.) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 3 do zarządzeniu  Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Lelis   z dnia 20  kwietnia 2015 r. w  sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  skreśla się pkt.4, odwołując  ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Szkole Podstawowej w  Olszewce 24 a Panią Martę Laskowską  zam. Olszewka zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w związku z zrzeczeniem się członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej.

§ 2.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt
/-/ Stefan Prusik

Poprawiony: czwartek, 23 kwietnia 2015 11:46
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 kwietnia 2015 14:13

ZAWIADOMIENIE O PIERWSZYM POSIEDZENIU
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Na podstawie art.182 § 9 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) oraz § 3 ust.1 załącznika Nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie  regulaminów okręgowych i obwodach komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (M. P. z 2015 r. poz. 227) Wójt  Gminy Lelis  zwołuje  na  dzień  28 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 143o w sali  Gminnego Ośrodka Kulturalno- Oświatowego w Lelisie, ul. Szkolna 48 pierwsze posiedzenie  obwodowych  komisji  wyborczych,   powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. na terenie gminy Lelis.

 

Wójt
/-/ Stefan Prusik

Poprawiony: czwartek, 23 kwietnia 2015 11:46
 
OBWIESZCZENIE NA 29.04.2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 kwietnia 2015 14:07

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję IV  sesję  Rady Gminy  Lelis  na dzień
29 kwietnia 2015 r. (środa)
na godz. 9:00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie  Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu  z III Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie za 2014 r. :

a) ze  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na  terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z uwzględnieniem terenu gminy Lelis
b) z realizacji „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014”

7.  Informacje za 2014 r. o :

a) skutkach ustaleń zawartych w uchwalonym miejscowym  planie zagospodarowania  przestrzennego Gminy Lelis
b) stanie bezpieczeństwa pożarowego
c) sposobie załatwiania spraw Obywateli w Urzędzie Gminy
d) działalności szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych

8. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2015-2018
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
c) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
e)  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących  podziału sołectwa Obierwia
f)  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w  Lelisie, w jedną instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury  w Lelisie
g) uchwalenia statutu gminy Lelis

9. Wolne wnioski i zapytania
10.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
11.  Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: środa, 22 kwietnia 2015 14:11
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 kwietnia 2015 12:29

INFORMACJA
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie udostępnienia do wglądu spisów wyborców Gminy Lelis w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2015


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) informuję, że sporządzone spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy w Lelisie, pokój nr 7, wejście B  do dnia 30 kwietnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:45 do godz. 15:45 (wtorek – od godz. 9:00 do 17:00).


W w/w terminie i miejscu każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.
Zgodnie z art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy, na nieprawidłowości sporządzenia spisu mogą być wnoszone reklamacje.


Wójt
/-/Stefan Prusik

Poprawiony: czwartek, 23 kwietnia 2015 11:47
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 57

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu kwiecień 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80