• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

REFERENDUM 2015

 

REFERENDUM 2015

DOKUMENTY DO POBRANIADokumenty do pobrania

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO ! Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 lipca 2015 14:06

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki. ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Wielu rolników nie zauważa lub lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny i strata dla gospodarstwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wciąganej słomy lub siana prowadzi do pochwycenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny, a nawet śmiercią.

W czasie transportu płodów rolnych takich jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie przedmioty takie jak elementy przyczep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.

Poprawiony: czwartek, 30 lipca 2015 14:09
Więcej…
 
UWAGA ! Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 lipca 2015 13:56

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacją Wspomagania Wsi, Kombinat Rolny Kietrz przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

OGŁASZA

XIV edycję Programu Stypendiów Pomostowych
dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria: OGŁOSZENIE

  1. maturzystami 2015 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani;
  2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;
  3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2015r. kwoty 1225zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1400zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;
  5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.
Poprawiony: czwartek, 30 lipca 2015 14:03
Więcej…
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 lipca 2015 13:46

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie Gminy Lelis do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. REFERENDUM 2015

REFERENDUM 2015Informacja

Poprawiony: czwartek, 30 lipca 2015 13:54
 
IV EDYCJA MISTRZOSTW Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lipca 2015 16:42

IV EDYCJA MISTRZOSTW KURPI
W TENISIE ZIEMNYM W ROKU 2015

Mistrzostwa odbędą się w dniach 01-02 sierpnia 2015 roku na kortach przy ul. Hallera w Ostrołęce.
Początek Mistrzostw w zależności od warunków atmosferycznych, planowany jest na sobotę
01 sierpnia br. o godz. 9:00
, a zakończenie przewidywane jest w niedzielę około godziny 12:00. TENIS ZEIMNY
Na niedzielny poranek przewidziane jest spotkanie półfinałowe i finał Mistrzostw. Początek spotkań półfinałowych przewidziano na godzinę 9:00. Mecz finałowy odbędzie się bezpośrednio po meczach półfinałowych tj. ok. godziny 10:30.

 

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe
www.tenis-ostroleka.pl


Poprawiony: wtorek, 28 lipca 2015 16:58
 
WYNIKI KONSULTACJI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 lipca 2015 11:56

Wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectwa Obierwia w sprawie podziału sołectwa Obierwia na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Obierwia i sołectwo Aleksandrowo.

KONSULTACJEWyniki konsultacji

 
ZAWIADOMIENIE 23.07.2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 lipca 2015 11:04

WOJEWODA MAZOWIECKI

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.267 z póź. zm./ oraz art.82 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm./ w związku z §1 pkt6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem I instancji jest wojewoda /Dz.U.Nr 235 z 2010r., poz. 1539/

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 03.07.2015 r., zmodyfikowany wnioskiem z dnia 13.07.2015 r., Pana Franciszka Buchty, pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "


ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 23.07.2015 r. (pełna treść zawiadomienia)

Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2015 11:17
 
OBWIESZCZENIE Z DNIA 22.07.2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 lipca 2015 11:02

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 22.07.2015 r.

 
ZAWIADOMIENIE Z DNIA 22.07.2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 lipca 2015 10:59

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 22.07.2015 r.

 
UWAGA ROLNICY! Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 lipca 2015 09:40

Komunikat dotyczący szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.

Na wniosek Wójta Gminy Lelis Wojewoda Mazowiecki powołał komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Prosi się zatem o składanie do tutejszego Urzędu Gminy w Lelisie do pokoju Nr  6  w godzinach od 800 1500 wniosków o oszacowanie szkód na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej gminy Lelis - www.lelis.pl., oraz  w Urzędzie  Gminy.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 10.08.2015 r. tak aby umożliwić komisji szacowanie strat jeszcze przed zbiorem uprawy. SUSZA

Do wniosku powinno załączyć się kopię wniosku o dopłaty obszarowe składane w ARiMR.

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą korzystać z następujących form pomocy:

Jeżeli wyszacowane przez komisję straty przekraczają 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z kredytów preferencyjnych  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Jeżeli straty wyszacowane przez komisję nie  przekraczają 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie:

1) odroczenie terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia społecznego na wniosek rolnika  złożony do KRUS;

2) ulg w podatku rolnym udzielanych  przez wójtów  na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy.

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy  Lelis  jest  Wacław  Kania  Nr tel. /29/ 761-19-87

KOMUNIKATKomunikat

WNIOSEK - SZACOWANIE SZKÓD Wniosek o oszacowanie szkód

Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2015 10:13
 
ZAWIADOMIENIE 17.07.015 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 lipca 2015 12:34

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Dotyczy: Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia telekomunikacyjnej linii kablowej przez rzekę Narew w km. 153 jej biegu, na działce nr ew. 1779, na wysokości działki nr ew. 1698 w miejscowości Łęg Starościński gm. Lelis oraz działki nr ew. 74 w miejscowości Teodorowo gm. Rzekuń w związku z realizacją przedsięwzięcia Budowa Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”.

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 17.07.2015 r.

 
WIEŚCI GMINNE NR 4 (61) – LIPIEC 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 lipca 2015 09:48

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (61) - lipiec 2015 r. WIEŚCI GMINNE

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 61

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PKW

PKW

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu lipiec 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80