• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

GOSP. KOM.

odpady

odpady

 

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 maja 2016 r. zmieniły się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 • odpady zbierane w sposób selektywny: 25 zł. miesięcznie
 • odpady zbierane w sposób zmieszany: 40 zł. miesięcznie.

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

APEL PREZESA KRUS Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 lipca 2016 14:36

Szanowni Rolnicy,

lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Drodzy Rolnicy, zacznę od prośby o właściwą organizację pracy w gospodarstwie rolnym. KRUS
Proponuję, by przed zbiorami wykonali Państwo wszystkie niezbędne naprawy, remonty, regulację maszyn, urządzeń rolniczych oraz zakupili potrzebne środki do produkcji rolniczej. Dzięki temu, gdy przyjdą żniwa, nie będzie nadmiernego spiętrzenia prac, przemęczenia, pośpiechu i związanego z tym stresu. Nawet w nawale prac potrzebny jest czas na przerwę w pracy i wypoczynek do zregenerowania sił, a podczas upałów ochrona przed przegrzaniem i picie dużej ilości wody. Nie przystępujcie Państwo do zajęć w gospodarstwie rolnym w złym stanie psychofizycznym. Szczególnie rygorystycznie trzeba przestrzegać tej zasady podczas pracy na wysokości, ze zwierzętami, przy obsłudze maszyn rolniczych. Domownikom zlecajcie Państwo prace adekwatne do wieku, umiejętności i stanu zdrowia.
O wzmożoną uwagę proszę podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Czynności te powinny być powierzane tylko osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane kwalifikacje. W żadnym przypadku nie należy przystępować do napraw i regulacji maszyn rolniczych przy włączonym zasilaniu. W czasie transportu ładunki objętościowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym spadaniem. Nie mogą na nich przebywać osoby. Podczas pracy w zespole należy ustalić sposoby porozumiewania się. Pamiętajcie Państwo również o stosowaniu ubrań roboczych i obuwia na protektorowanej podeszwie, usztywniającego staw skokowy, oraz środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, maski przeciwpyłowe, gogle i ochronniki słuchu.
Konieczne jest zapewnienie z Państwa strony stałej opieki osób dorosłych nad małymi dziećmi i wyznaczenie miejsca ich zabaw z dala od części produkcyjnej gospodarstwa.
Latem okresowo pojawiają się susze, należy więc wyposażyć gospodarstwo w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Drodzy Rolnicy, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy znacząco obniży ryzyko groźnych dla zdrowia i życia wypadków.
Apelując o rozwagę, życzę Państwu sprzyjającej pogody podczas zbiorów, dobrych plonów i bezwypadkowej pracy.

APELApel Prezesa KRUS

Prezes KRUS
Jacek Dubiński

Warszawa, czerwiec 2016 roku

Poprawiony: środa, 20 lipca 2016 14:45
 
KURPIE MTB Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 lipca 2016 10:44

KURPIE MTB

CEL I ZAŁOŻENIA WYŚCIGU.
1. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.
3. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości.
4. Promocja gminy Łyse i powiatu ostrołęckiego. KURPIE MTB

TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Wyścig odbędzie się w dniu 24 LIPCA 2016r. (NIEDZIELA) po drogach leśnych Nadleśnictwa Myszyniec, Leśnictwo Serafin (wieś SERAFIN, gm.ŁYSE)
2. Trasa wyścigu: MINI - 1 okrążenie – ok.6km.
MIDI - 1 okrążenie Kobiety – ok.10km.
MAXI - 2 okrążenia Mężczyźni – ok. 20km.
ZŁOTY DZWONEK – w Miasteczku Zawodów dla przedszkolaków.

KURPIE MTBREGULAMIN

Mieszkańców gminy Lelis i sympatyków kolarstwa zapraszamy na wyścig Kurpie MTB, który odbędzie się w Dąbrówce  28.08.2016. O szczegółach można czytać na stronie organizatora www.kk24h.pl

Poprawiony: piątek, 15 lipca 2016 15:30
 
ZAWIADOMIENIE 04.07.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 lipca 2016 10:11

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania.

Dotyczy: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2535W od drogi Nr 53 -Obierwia od km 0+000,00 do km 2+580,00"

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 04.07.2016r.

 
ZAWIADOMIENIE 30.06.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 czerwca 2016 14:40

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


Dotyczy: "Rozbudowa dróg gminnych Nr 250625W i 250637Ww miejscowości Lelis"

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 30.06.2016r.

Poprawiony: środa, 06 lipca 2016 10:38
 
WIEŚCI GMINNE NR 4 (67) – LIPIEC 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 czerwca 2016 12:55

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (67) - lipiec 2016 r. WIEŚCI GMINNE

Poprawiony: czwartek, 30 czerwca 2016 13:56
 
INFORMACJA - AKCYZA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 czerwca 2016 08:35

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. ON

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. Nr 4) w terminie od 1 do 31 sierpnia  2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 lutego 2016 r.  do 31 lipca 2016 r.).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lelis.pl

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2016 r. – 1,00 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.              

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2016 08:44
 
KONKURSY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 czerwca 2016 13:11

XVII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

XVII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz XI edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.

Szczegółowe zasady, formularze zgłoszeniowe, regulaminy konkursów oraz plakat do druku dostępne są na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

 1. Konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego:
 1. Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”:

KONKURSList_Marszałka _Nagroda_Marszałka

KONKURSList_Marszałka_konkurs_fotograficzny

 
UPAŁY !!! Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 czerwca 2016 14:58

INFORMACJA

dotyczące prognozowanych upałów

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30o C do 35o C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowej-zachodniej części kraju.

Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

UPAŁY

INFORMACJAInformacja

Poprawiony: piątek, 24 czerwca 2016 15:20
 
OBWIESZCZENIE 24.06.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 czerwca 2016 14:06

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP.

GAZ

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 21.06.2016 r.

Poprawiony: piątek, 24 czerwca 2016 14:09
 
OBWIESZCZENIE 16.06.2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 13:40

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji  w zakresie sieci przesyłowej.

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 16.06.2016 r.

 
RAJD ROWEROWY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 12:55

REGULAMIN
DRUŻYNOWEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
LELIS - PUSZCZA KURPIOWSKA


I. Cel Rajdu:RODZINNY RAJD ROWEROWY

 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym;
 • propagowanie turystyki rowerowej na terenie Puszczy Kurpiowskiej gm. Lelis;
 • integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport, turystykę i rekreację;
 • stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny;
 • propagowanie zasad ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

REGULAMINREGULAMIN

Serdecznie zapraszamy,
Wójt gminy Lelis Stefan Prusik
Rada gminna LZS w Lelisie
CK-BiS w Lelisie

Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 13:07
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 78

TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE


WFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

NFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

POLECAMY

STADION

POKL

Ulti Clocks content

KANAŁ RSS

feed-image Wpisy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80