• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

STADION LELIS

PRZEBUDOWA STADIONU W LELISIE - "Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów wiejskiej gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie" - projekt współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach projektu vii "tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego".
Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

UE

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

OBWIESZCZENIE NA 10.11.2014 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2014 13:07

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie   zawiadamiam,  że  zwołuję    XXXVI Sesję  Rady  Gminy  na  dzień 10 listopada  2014 r. (poniedziałek) na godz.11:00 w sali Gminnego Ośrodka  Kulturalno-Oświatowego w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie  Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wręczenie odznaczenia
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy
5. Interpelacje i wnioski radnych
6. Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Gminy z ich działalności w 2014 r.
7. Podsumowanie efektów pracy za mijającą kadencje Rady Gminy
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 
OBWIESZCZENIE NA 07.11.2014 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2014 12:36

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie   zawiadamiam, że zwołuję  XXXV Sesję  Rady  Gminy  na  dzień
7 listopada  2014r. (piątek) na godz. 11:00
w sali Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie  Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2014-2017
b) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2014
c) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
d) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
e) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
f)  wezwania do usunięcia naruszenia prawa
g) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
h) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
i)  wezwania do usunięcia naruszenia prawa
j)  wezwania do usunięcia naruszenia prawa
k) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
l) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka -Olsztyn Mątki  na terenie gminy Lelis:

a) przedstawienie opinii
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka - Olsztyn Mątki  na terenie gminy Lelis

8. Informacje :

a) o realizacji działań w zakresie promocji Gminy i pozyskiwania  środków zewnętrznych w roku 2014
b) Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych   
c) wójta Gminy o analizie oświadczeń majątkowych sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta

9. Wolne wnioski i zapytania
10. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan  Mrozek

Poprawiony: czwartek, 30 października 2014 12:42
 
WIEŚCI GMINNE NR 6 (57) – LISTOPAD 2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 października 2014 13:37

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 6 (57) - listopad 2014 r WIEŚCI GMINNE

 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 października 2014 16:22

Informuję, że Gminna Komisja Wyborcza w Lelisie  uchwałą  Nr 2/2014 z dnia  21 października 2014r.    powołała  składy osobowe  Obwodowych   Komisji Wyborczych na terenie gminy.  WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Szkolenie  członków OKW  odbędzie  się  3 listopada  2014 r. (poniedziałek)  o  godz. 9.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie.

Obecność  obowiązkowa.

 

Sekretarz Gminy
/-/ Halina Gontarzewska

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 16:26
 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 października 2014 10:53

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie
z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Lelis

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIEObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 października 2014 10:49

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie
z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Lelis

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIEObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej OBWIESZCZENIE

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 10:53
 
KOMUNIKAT Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 października 2014 18:47

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LELISIE
z dnia 24 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy  Lelis  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. WYBORY 2014

Na  art.410  § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Lelisie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów na  radnych komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy  Lelis ,  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
W dniu 21 października 2014 r. dokonano losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy .
W wyniku przeprowadzonego losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7  Kodeksu wyborczego przyznano następujące numery:

Lista Numer 22 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd
Lista Numer 23 – Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Lelis
Lista Numer 24 – Komitet Wyborczy Wyborców Justyny Trzeciak-Samluk
Lista Numer 25 – Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Bulaka.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

/-/  Jacek Szczepanek

 
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 października 2014 12:30

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LELISIE
z dnia 22 października 2014 r.

1. Unieważnia się przeprowadzone losowanie w dniu 21 października 2014 r. numerów listom kandydatów o których mowa w pkt.2.
2. Zgodnie z art.410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U.  Nr 21, poz.112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Lelisie na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art.409 numery: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt.2;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym-spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt.1.


Przyznanie numerów listom odbędzie się w trybie publicznego losowania w dniu 24 października 2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie (pokój nr 12).

 

Z-ca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie

/-/   Barbara Żebrowska

 
POWOŁANIE KOMISJI WYBORCZYCH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 października 2014 09:46

UCHWAŁA NR 2/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE
z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

www.bip.lelis.pl

 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 października 2014 13:04

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LELISIE
z dnia 20 października 2014 r.


Zgodnie z art.410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Lelisie na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art.409 numery: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt.2;
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym-spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt.1.

Przyznanie numerów listom odbędzie się w trybie publicznego losowania w dniu 21 października 2014 r. o godz. 1630 w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie (pokój nr 12 ).


Z-ca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie

/-/ Barbara Żebrowska

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 13:07
 
LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 15:12

Losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych

I n f o r m u j ę

że zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112,  ze zm. ) oraz zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia  2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powołyWYBORY SAMORZĄDOWE 2014wania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

w dniu 21 października  2014 r. ( wtorek ) o godz. 16.00
w Urzędzie Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37  (sala nr 12)

odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Lelis dla przeprowadzenia wyborów przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województw oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada  2014r.

Z up. Wójta
/-/  Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 15:18
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu listopad 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80