• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

REFERENDUM 2015

 

REFERENDUM 2015

DOKUMENTY DO POBRANIADokumenty do pobrania

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

ZAPROSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 września 2015 12:51

Wójt Gminy Lelis

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie

zapraszają  na

narodowe_czytanie.png

godz. 11.00
Skwer z fontanną w Lelisie

(przy niesprzyjającej aurze w siedzibie biblioteki w Lelisie)

Uczestnicy akcji, którzy przyniosą własne  egzemplarze „Lalki” B. Prusa otrzymają  pamiątkowy stempel.

 
KOMUNIKAT DYREKTORA ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGOW WARSZAWIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 września 2015 12:47

KOMUNIKAT DYREKTORA
ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGOW WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA

Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego

Oddział Terenowy w Warszawie

al. Waszyngtona 146

04-076 Warszawa

Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

We wniosku należy m.in.:

 1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:
 2. z płatnościami podatków
 3. w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
 4. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy de minimis.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie (tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.

 
ZARZĄDZENIE 120.6.2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 września 2015 09:43

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2015 WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

ZARZĄDZENIE 120.6.2015

 
SZANOWNI ROLNICY Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 września 2015 09:34

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowipodejmują w roku szkolnym 2015/2016

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich

Honorowy patronat nad programem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki. Patronat naukowy objął Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, a także zwrócenie uwagi ich rodziców, pedagogów i ogółu społeczeństwa na zaburzenia słuchu u uczniów w wieku wczesnoszkolnym. KRUS

Udział dzieci w programie jest bezpłatny, ale uwarunkowany pisemną zgodą ich rodziców. Rodzice dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi (słuchu lub mowy) otrzymają wskazania odnośnie możliwości leczenia i rehabilitacji każdego dziecka, w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ.

Program badań słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenów wiejskich, z udziałem KRUS i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zainicjował prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W czasie trzech edycji programu (2009, 2010, 2011) badania przeprowadzono u prawie 300 tysięcy dzieci. Udokumentowane, porównywalne wyniki badań świadczą o niepokojąco dużej skali zaburzeń słuchu i mowy u dzieci. Problemy komunikacyjne wykryto u co piątego, szóstego dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

W tym roku badania będą prowadzone od września według harmonogramu, który na swojej stronie opublikuje Koordynator programu – Stowarzyszenie „Człowiek-Człowiekowi” (www.sponin.org.pl). Szkoły podstawowe, które przystąpią do programu, otrzymają informacje i formularze dla rodziców „Zgoda na badanie dziecka”. W I etapie z badań będą mogli skorzystać uczniowie I klas szkół podstawowych na obszarach wiejskich w ośmiu województwach wschodniej Polski, a od marca do czerwca 2016 r. – ich rówieśnicy z pozostałych województw. Badania słuchu adresowane są łącznie do ok. 140 tys. dzieci rozpoczynających edukację wczesnoszkolną i będą prowadzone w niemal 6 tys. szkół podstawowych.

W znacznej części badania przesiewowe słuchu finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, korzystając z ustawowych uprawnień, rozszerzy profil rehabilitacji leczniczej w ramach wakacyjnych 21-dniowych stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, o rehabilitację zaburzeń słuchu.

Rodziców dzieci podejmujących naukę w I klasach szkół podstawowych serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.krus.gov.pl i www.sponin.org.pl.

 
ZAWIADOMIENIE 12.08.2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 25 sierpnia 2015 15:48

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia.

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 12.08.2015 r.

Poprawiony: wtorek, 25 sierpnia 2015 15:51
 
DOŻYNKI NA KURPIACH 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 12:55

DOŻYNKI NA KURPIACH DOŻYNKI NA KURPIACH DOŻYNKI NA KURPIACH

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim gościom, uczestnikom DOŻYNEK NA KURPIACH 2015 które odbyły się już po raz 25 w Lelisie dn. 23.08.2015 r.. W sposób szczególny dziękujemy osobom, które przyczyniły się do uświetnienia  uroczystości.

Organizatorzy

Poprawiony: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 14:20
 
INFORMACJA O PIERWSZYCH POSIEDZENIACH Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 sierpnia 2015 09:03

INFORMACJA O PIERWSZYCH POSIEDZENIACH

Obwodowych  Komisji  do Spraw Referendum

Urząd Gminy w  Lelisie  uprzejmie informuje, że pierwsze posiedzenie członków  Obwodowych  Komisji  do Spraw Referendum na terenie gminy Lelis  odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. (tj. wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy Lelis ul. Szkolna 37, 07–402 Lelis. REFERENDUM 2015

O godz. 13.00rozpocznie się posiedzenie i szkolenie dla członków:

Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 1 w  Lelisie,
Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 2 w  Nasiadkach,
Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 3 w  Olszewce,
Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4 w  Łęgu Przedmiejskim.

Z kolei o godz. 15.00 rozpocznie się posiedzenie i szkolenie dla członków:

Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 5 w  Dąbrówce,
Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 6 w Łęgu Starościńskim,
Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 7 w Obierwi,
Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 8 w Białobieli.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1) wybierze przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę,

2) omówi zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej  skład;

3) ustali zadania do dnia głosowania.

Po zakończeniu posiedzenia komisji Pełnomocnik Komisarza Wyborczego przeprowadzi szkolenie dla członków obwodowych komisji dotyczące organizacji i przeprowadzenia referendum. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2015 09:32
 
OBWIESZCZENIE 13.08.2015 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 sierpnia 2015 12:18

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lelis

o wydaniu decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  inwestycji.

Stosownie  do art. .49 ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 )  oraz  art. 21 ust.2 pkt  9  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. o  udostępnianiu  informacji o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływaniu  na  środowisko  ( Dz. U. z  2008 r. nr 199,  poz.  1227 ze zm. )

zawiadamiam

że  13 sierpnia  2015 r. została  wydana  decyzja  o  środowiskowych uwarunkowaniach    na  realizację  przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą  „Przebudowa dróg  gminnych  nr 250604 W  i 250603W  zlokalizowanych pomiędzy  drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo”.

W  związku  z  powyższym  informuję,  że  z  w/w  decyzją  można  zapoznać  się  w  siedzibie Urzędu  Gminy  Lelis  w  pokoju  nr  6  w  godzinach  pracy  Urzędu.

Od  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w  Ostrołęce  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Lelis  w  terminie  14  od  daty  publikacji   niniejszego  zawiadomienia.

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 13.08.2015 r.

 
OGŁOSZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 sierpnia 2015 13:57

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" zaprasza na spotkania dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. KURPSIE RAZEM
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, działających przedsiębiorców, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, lokalnych liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, rolników, sołtysów, radnych z terenu działania LGD "Kurpsie Razem", tj. gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Spotkania mają na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD oraz wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR.

Terminy i miejsca spotkań:

 1. 17.08.2015r. – „Karczma Marysieńka”, ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec;
 2. 18.08.2015r. – „DOROTA” – Agroturystyka – Dorota Samsel, Czarnia 72, 07-431 Czarnia;
 3. 19.08.2015r. – Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;
 4. 21.08.2015r. – Zajazd Hubus, Grabowo, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki;
 5. 25.08.2015r. – Sala Bankietowa Patola, Zawady 95, 06-320 Baranowo;
 6. 26.08.2015r. – Zajazd Lidia Sobolewska, Stegna, ul. Warszawska 26, 06-323 Jednorożec;
 7. 27.08.2015r. – Gospoda „Pod Jemiołami”, Łodziska 8a, 07-402 Lelis;
 8. 31.08.2015r. – Sala Bankietowa Wenus, ul. Trasa Mazurska 15, 07-420 Kadzidło.


Każdy głos, wskazujący potrzeby mieszkańców będzie pomocny w stworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach której w przyszłości zostaną dofinansowanie projekty ważne dla rozwoju obszaru LGD.

OGŁOSZENIEOgłoszenie

 
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 sierpnia 2015 16:56

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art.10 § 1  i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ),

Wójt Gminy Lelis

zawiadamia,  że zakończono  postępowanie    administracyjne i  zebrano  wystarczającą  ilość  niezbędnych dowodów   i materiałów   do  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach    na  realizację  przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą    „Przebudowa dróg  gminnych  nr 250604 W  i 250603W  zlokalizowanych pomiędzy  drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo”.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2015 17:05
 
DOŻYNKI NA KURPIACH 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 sierpnia 2015 16:47

12:00 – Msza Św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
13:00 – Przejście korowodu z wieńcami dożynkowymi
13:20 – Uroczyste otwarcie imprezy przez Wójta Gminy Lelis DOŻYNKI NA KURPIACH
13:30 – Widowisko dożynkowe w wykonaniu zespołu działającego przy GOK-O
14:00 – Wystąpienie Miss Polski 2014 – Ewy Mielnickiej
14:15 – Prezentacja dorobku artystycznego gmin kurpiowskich
15:30 – Prezentacja sponsorów
15:45 – Koncert Orkiestry Kurpiowskiej z GOK-O w Lelisie
16:30 – Ogłoszenie wyników konkursu na wieniec dożynkowy i wręczenie nagród
17:00 – Występ kabaretu „KAŁAMASZ” (aktorzy z serialu RANCZO)
18:00 – Przerwa techniczna19:00 – Koncert zespołu „PIEKNI I MŁODZI”
20:30 – Koncert zespołu „EXELENT”
22:00 – Koncert zespołu „SHANTEL”
23:00 – 24:00 – Dyskoteka

Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2015 16:53
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 62

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PKW

PKW

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu wrzesień 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80