• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 stycznia 2016 15:21

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu                    
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. KONKURS

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).


W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.

 

KONKURSRegulamin konkursu

KONKURSZgłoszenie do konkursu

 
INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 stycznia 2016 14:35

INFORMACJA

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

INFORMACJAInformacja

INFORMACJAZarządzenie Nr. 0050.2.2016

Poprawiony: czwartek, 28 stycznia 2016 14:40
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2016 23:13

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 18.01.2016 r.

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2016 23:23
 
OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2016 23:01

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lelis informuje, że od dnia 14 stycznia 2016 r. przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie przy ul. Szkolnej 37 w godzinach od 8:00 do 14:30 wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa oznaczonych:

 1. Numerem ewidencyjnym 722/1 o pow. 0,0400 ha w obrębie Obierwia i zapisanej w księdze wieczystej Nr OS1O/00084301

W/w nieruchomość użytkowana jest jako droga.

OGŁOSZENIEOgłoszenie 12.01.2015 r.

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2016 23:08
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2016 22:45

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 12.01.2016 r.

 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2016 16:03

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA 2016
Kwalifikacja wojskowa na terytorium RP w 2016 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 29 kwietnia.

Do kwalifikacji w 2016 roku zobowiązani są stawić się:
•    mężczyźni urodzeni w 1997 roku;  WKU
•    mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•    osoby urodzone w latach 1995-1996, które powiatowe komisje lekarskie uznały:

 • za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

•    kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w tym roku kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych, weterynaryjnych, kierunkach psychologicznych;
•    osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej .
Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie którego osoba zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać:
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•    posiadaną dokumentację medyczną ,
•    aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
•    zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2016 16:10
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2016 15:03

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy: Rozbudowa dróg gminnych Nr 250630 W i 250632 W wraz z budową łącznika w miejscowości Białobiel przy budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej leżącej w kolizji z projektowaną drogą.

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 20.01.2016.

 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2016 14:51

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP. GAZ

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 13.01.2016 r.

 
WIEŚCI GMINNE NR 1 (64) – STYCZEŃ 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 stycznia 2016 15:59

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 1 (64) - styczeń 2016 r. WIEŚCI GMINNE

Poprawiony: czwartek, 14 stycznia 2016 16:02
 
INFORMACJA - AKCYZA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 stycznia 2016 13:33

INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. AKCYZA

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. Nr 4) w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 sierpnia 2015 r.  do 31 stycznia 2016 r.).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lelis.pl

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2016 r. – 1,00 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.              

 
ZAWIADOMIENIE - AZBEST Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 stycznia 2016 13:08

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Lelisie zawiadamia mieszkańców gminy, którzy posiadają eternit zdjęty z dachu lub zamierzają zdjąć go   do  końca  czerwca  2016 r. i  chcą  przekazać go do utylizacji powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 6 w terminie do 15  lutego  2016 r. wypełnione druki: AZBEST

 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
 2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej BIP Lelis (www.bip.lelis.pl) - Serwis informacyjny gminy Lelis (www.lelis.pl) – dokumenty - wnioski i formularze.
Gmina będzie ubiegać się o dotację  z  WFOŚiGW  i  z   chwilą otrzymania środków eternit odbierzemy bezpłatnie.  Zgłoszenia  dokonane w ubiegłych  latach  są  aktualne.

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 11.01.2016 r.

Poprawiony: czwartek, 14 stycznia 2016 13:24
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 68

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PKW

PKW

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE


WFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

NFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

POLECAMY

STADION

POKL

Ulti Clocks content

KANAŁ RSS

feed-image Wpisy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80