• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

GOSP. KOM.

odpady

odpady

 

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 maja 2016 r. zmieniły się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 • odpady zbierane w sposób selektywny: 25 zł. miesięcznie
 • odpady zbierane w sposób zmieszany: 40 zł. miesięcznie.

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

WIEŚCI GMINNE NR 4 (67) – CZERWIEC 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 czerwca 2016 12:55

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (67) - czerwiec 2016 r. WIEŚCI GMINNE

 
INFORMACJA - AKCYZA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 czerwca 2016 08:35

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. ON

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. Nr 4) w terminie od 1 do 31 sierpnia  2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 lutego 2016 r.  do 31 lipca 2016 r.).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lelis.pl

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2016 r. – 1,00 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.              

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2016 08:44
 
KONKURSY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 czerwca 2016 13:11

XVII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

XVII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz XI edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.

Szczegółowe zasady, formularze zgłoszeniowe, regulaminy konkursów oraz plakat do druku dostępne są na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

 1. Konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego:
 1. Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”:

KONKURSList_Marszałka _Nagroda_Marszałka

KONKURSList_Marszałka_konkurs_fotograficzny

 
UPAŁY !!! Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 czerwca 2016 14:58

INFORMACJA

dotyczące prognozowanych upałów

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30o C do 35o C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowej-zachodniej części kraju.

Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

UPAŁY

INFORMACJAInformacja

Poprawiony: piątek, 24 czerwca 2016 15:20
 
OBWIESZCZENIE 24.06.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 czerwca 2016 14:06

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP.

GAZ

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 21.06.2016 r.

Poprawiony: piątek, 24 czerwca 2016 14:09
 
OBWIESZCZENIE 16.06.2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 13:40

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji  w zakresie sieci przesyłowej.

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 16.06.2016 r.

 
RAJD ROWEROWY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 12:55

REGULAMIN
DRUŻYNOWEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
LELIS - PUSZCZA KURPIOWSKA


I. Cel Rajdu:RODZINNY RAJD ROWEROWY

 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym;
 • propagowanie turystyki rowerowej na terenie Puszczy Kurpiowskiej gm. Lelis;
 • integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport, turystykę i rekreację;
 • stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny;
 • propagowanie zasad ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

REGULAMINREGULAMIN

Serdecznie zapraszamy,
Wójt gminy Lelis Stefan Prusik
Rada gminna LZS w Lelisie
CK-BiS w Lelisie

Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 13:07
 
X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W RINGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 08:58

X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W RINGO „KURPIOWSKI JANTAR” 18.06.2016

Jubileuszowy, X Ogólnopolski Turniej w ringo „Kurpiowski Jantar” zgromadził 135 ringowców z powiatu ostrołęckiego oraz z sześciu klubów z Mazowsza, Podkarpacia,  Warmii i Mazur. Zawody zaliczane do rankingu ogólnopolskiego, były ostatnim sprawdzianem formy przed tegorocznymi Mistrzostwami Polski dla zawodników z MUKS Jedlicze, UKS Goszczyn, UKS Mogielnica, UKS Olimpia Miłki, Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Ringo, Warszawskiego Towarzystwa Ringo i gospodarzy czyli Kurpiowskiego Towarzystwa Ringo. Doskonałej rywalizacji w ośmiu kategoriach indywidualnych i sześciu drużynowych, sprzyjała słoneczna pogoda. Tradycyjnie odbył się turniej towarzyszący. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, doświadczeniu organizacyjnemu zdobytemu w czasie dziesięciu lat, zawody przebiegły sprawnie.X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W RINGO

Dziękujemy za udostępnienie zaplecza sportowego Pani Urszuli Laska - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lelisie, za nagłośnienie Panu Bartoszowi Podolak- Dyrektorowi CK-BiS w Lelisie i za zaangażowanie organizacyjne Panu Dariuszowi Mróz- Przewodniczącemu LZS.

Turniej wsparty finansowo ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Samorządu Województwa Mazowieckiego i LSZ w Lelisie. Puchary dla najlepszych zawodników, z bursztynem symbolem turnieju zakupione zostały ze środków własnych LUKS Nasiadki.

Wyniki rywalizacji:

Więcej…
 
APEL PREZESA KRUS Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 08:41

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci,

za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków. BEZPIECZNE WAKACJE
Drodzy Rodzice - Rolnicy, zwracam się do Państwa z apelem o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych. - „Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo” - apeluję o to słowami uczestniczki naszego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który przebiegał pod hasłem "Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje".
Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi. Zorganizujecie im miejsce do zabawy, najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie, czy w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych nie ma dzieci. Kontrolujcie ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi. Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami, innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta. Czuwajcie nad bezpieczeństwem dzieci na drogach publicznych.
W rodzinach rolniczych wychowanie przez pracę jest tradycją, ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych. Dzieciom nie można powierzać obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, przebywania na ładunkach podczas transportu, wykonania oprysków, obsługi dużych zwierząt inwentarskich, prac na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, a także w hałasie i dużym zapyleniu.
Drogie Dzieci, zawsze informujcie dorosłych, gdzie i jak zamierzacie się bawić. Pamiętajcie, dobra zabawa, to bezpieczna zabawa.
Wszystkim Dzieciom życzę zdrowych i udanych wakacji, a Rolnikom - dobrych plonów, sprzyjającej pogody podczas zbiorów i bezwypadkowej pracy.

Warszawa, czerwiec 2016 roku

Prezes KRUS
I-I Jacek Dubiński


 
ZAPROSZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 08:34

wsparcie_mlodych.png

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie osób młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 80 osób w tym 48 kobiet, 32 mężczyzn i 4 osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałych w województwie mazowieckim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 15 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
 3. Szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb uczestników. Każdy z uczestników oraz uczestniczek będzie miał możliwość skorzystania z tzw. szkoleń „miękkich”, a także z indywidualnego wsparcia psychologicznego. W ramach szkoleń każdy uczestnik otrzyma dodatek szkoleniowy, a w trakcie stażu stypendium.
 4. 3-miesięczne staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.Wsparcie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety.
Rekrutacja została przedłużona do 30 czerwca 2016 r
.

Zostały ostatnie wolne miejsca!
Więcej informacji na stronie
www.wsparcieosobmlodych.pl

lub pod numerem telefonu:
22 208 21 10, 22 208 26 78

 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 czerwca 2016 13:17

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Dotyczy: Rozbudowy dróg gminnych Nr 250630W i 250632W wraz z budową łącznika w miejscowości Białobiel gm. Lelis.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGOObwieszczenie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 78

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

PKW

PKW

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE


WFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

NFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

POLECAMY

STADION

POKL

Ulti Clocks content

KANAŁ RSS

feed-image Wpisy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80