• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ANKIETA

ANKIETA odpady

Ankieta dla mieszkańców gminy o segregacji:

Wypełnij ankietę

GOSP. KOM.

odpady

odpady

 

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 maja 2016 r. zmieniły się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

  • odpady zbierane w sposób selektywny: 25 zł. miesięcznie
  • odpady zbierane w sposób zmieszany: 40 zł. miesięcznie.

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

DZIEŃ KUCHNI POLSKIEJ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 października 2016 12:35

DZIEŃ KUCHNI POLSKIEJ

W dniu 11 listopada odbędzie się organizowane przez Fundację „Vivat Polonia!” wydarzenie „Dzień Kuchni Polskiej”. Jest to inicjatywa promująca polskie tradycje kulinarne, poprzez włączanie się restauracji, które mają specjalnie na ten dzień przygotować menu zawierające dania kuchni polskiej.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym kulinarnym wydarzeniu. www.dzienkuchni.pl

KONKURSINFORMACJA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury Promocji i Turystyki
Wydział Marketingu Terytorialnego

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 12:59
 
PROJEKT AKTYWIZACYJNY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 października 2016 12:22

Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PROJEKT AKTYWIZACYJNY

Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

 
KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZEJ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 października 2016 11:41

Chcemy zaprosić mieszkańców Mazowsza do wzięcia udziału w konkursie pt. „Nic w przyrodzie nie ginie", www.ptaki.akcjalokalna.org/konkurs-2016 KONKURS
Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców województwa mazowieckiego, dorosłych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i liceów.
Nagrodę otrzymają również szkoły, biblioteki, domy kultury, które wskaże największa liczba uczestników, jako źródło informacji o konkursie.

W konkursie przewidzieliśmy łączną pulę cennych nagród rzeczowych, o wartości aż 15.000 zł!

KONKURSInformacja

KONKURSRegulamin konkursu

 

Fundacja Lokalna Akcja Specjalna

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 12:09
 
OBWIESZCZENIE NA 28.10.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 października 2016 08:00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XVII sesję  Rady  Gminy Lelis na dzień 28 października 2016 r. (piątek) na godz.9:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury–Biblioteki i Sportu w Lelisie z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu  z XVI Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.  Informacje :

a) o stanie realizacji gminnych zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w  tym o wynikach sprawdzianu w klasach szóstych i egzaminów gimnazjalnych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty
b) przewodniczącego rady gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych
c) wójta gminy o analizie oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje  administracyjne w imieniu wójta

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2016-2019
b) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2016
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 08:15
 
OBWIESZCZENIE 06.10.2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 października 2016 08:14

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 06.10.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE NA 13.10.2016 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 października 2016 14:26

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XVI sesję  Rady  Gminy  Lelis na  dzień 13 października 2016 r. (czwartek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 08:15
Więcej…
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 października 2016 13:22

Szanowni Państwo,

w dniach 20-21 października 2016 r. organizujemy konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP. Zależy nam na tym, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozarządowe z różnych części Polski. Zarówno z miast, miasteczek jak i wsi. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji do osób, które współpracują z organizacjami z ramienia Państwa urzędu i dalej, działającym na Państwa terenie stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom społecznym. Na zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do 9 października. Bardzo zależy nam na obecności organizacji z Państwa terenu!

Z poważaniem,

Katarzyna Kiełbiowska
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

 
OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 października 2016 12:49

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Zgodnie z Uchwałą nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Poprawiony: czwartek, 06 października 2016 13:20
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 października 2016 16:40

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH Informacja dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych prac,

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCHOświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gosp.,

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z pomocy de minimis,

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH Wniosek na dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych,

DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym.

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 16:56
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 września 2016 13:24

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

ZARZĄDZENIEZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 września 2016 r.

ZARZĄDZENIEOGŁOSZENIE

FORMULARZ FORMULARZ zgłoszenia opinii i uwag do projektu

 
MAMMOGRAFIA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 10:28

Zbliża się październik miesiąc walki z rakiem piersi. W tym czasie szczególnie warto pamiętać o zdrowiu swoim i kobiet w swoim otoczeniu.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. MAMMOGRAFIA

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Może miesiąc walki z rakiem piersi okaże się dla pań odpowiednim czasem do zgłoszenia się na badanie, pomoże przełamać lęk i zyskać spokój o swoje zdrowie?

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

  • Rzekuń – 3 października przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Kościuszki
  • Ostrołęka – 3 i 4 października przy Domu Handlowym Kupiec (przy scenie), ul. Kopernika 7/15

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatne badania dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Realizowane w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie. Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

MAMMOGRAFIASkierowanie na badanie funduszowe

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 82

TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80